6390 Vestnes

Foretaksregisteret: NO 911 757 966 MVA

+4795944386

Åpningstid Man.-Fre. 08:00-16:00

Elsupport AS©Alle rettigheter

Energisparing med KNX

Effektivt energibruk har blitt et viktig spørsmål som berører alle deler av samfunnet.


Med tanke på at bygningene står for 40 % av det totale energiforbruket, ligger det et stort innsparingspotensial her.


KNX oppfyller kravene i den høyeste  energieffektivitetsklassen for bygningsautomasjon i henhold til EN 15232.


KNX oppfyller de stadig strengere kravene til

bygningenes energiforbruk på en utmerket måte.


Med KNX er det mulig å oppnå stor energisparing.

Innsparingspotensialet i henhold til vitenskapelige studier

Totalt er den gjennomsnittlige energi-besparelsen som følge av optimalisering med KNX ligge i området fra 11 til 31%.Energieffektivitet med KNX

Høy energieffektivitet og en dramatisk reduksjon av CO2-belastningen gjennom behovsbasert styring og regulering i alle anlegg.


Reduserte installasjonskostnader, og dermed redusert grå energi siden KNX brukes til alle anlegg i byggning.


Integrert håndtering og visualisering av alle undersystemer via et bygningsovervåkningssystem som kan styres gjennom et nettgrensesnitt på en valgfri datamaskin, internt eller eksternt.


Maksimal energieffektivitet takket være behovsbasert styring av belysning, solskjerming, varme og ventilasjon.


Komfort for brukeren, som selv kan påvirke ulike funksjoner i sitt personlige arbeidsmiljø.


Fleksibilitet og kostnadsreduksjon siden KNX brukes for hele bygningsautomasjonen og dens integrering i bygningsovervåkningssystemet.

Fordelene med KNX

Elektroinstallatør for smarte løsninger

Smarte bygg er en investeringKNX systemintegreringSmarte bygg med KNX løsningerBruk ITB (Integr.Tekn.Bygn.installasjon)Last ned informasjon:
KontaktKNX er perfekt til AMS og " smartstrøm"Smarte bygg gir en tryggere hverdag

KNX- løsninger tilpasses bruker og bedriftens behov.

Utgangspunktet er at byggene skal passe på menneskene, ikke som vi ofte ser i dag der menneskene må passe på byggene.

Ved H-ENØK (Helse- og energiøkonomi) tiltak i eksisterende bygninger blir måledata innhentet og analysert

Elsupport AS kan bistå med å gjennomføre en grundig energianalyse gjennom konkrete målinger. Da får du kunnskap om hvor du sløser med energi, hvilke tiltak som må til for å stoppe sløsingen og hvor lønnsom en slik oppgradering kan bli.

De fleste bedrifter har gode rapporteringssystemer for de fleste arbeidsområder, så hvorfor ikke få orden på energisparingen også?


Hensyn til helse må gå foran energiøkonomiserende hensyn, derfor HENØK og ikke bare ENØK.


Undersøkelser av innemiljøet er hensiktsmessig:

Etter at måledata er analysert så må tiltak planlegges og prioriteres.

Eiere er pålagt å energimerke bygget sitt. Så bør det utarbeides en tiltaksliste etter energi attesten. Den skal inneholde en liste over energieffektiviserende tiltak som kan bedre energiytelsen eller redusere energibruken. Tiltakene behøver ikke nødvendigvis å resultere i et bedre energimerke. Tiltakene kan være av bygningsmessig karakter, direkte tilknyttet tekniske anlegg eller forslag til tiltak som kan påvirke brukernes adferd.


Det krever god forvaltning, hensiktsmessig drift (obs ventilasjon, energiøkonomisering (HENØK) og godt renhold) slik at de bygningsmessige forholde er gode.


De fleste feil kan rettes opp noe med omtanke.

Et godt innemiljø skapes gjennom en rekke samlede tiltak.

En viktig side av dette er at bygningsmessige forhold og drift legges til rette for å skape og vedlikeholde et godt innemiljø. Med dagens viten kan man det.

En like viktig side er at brukerne selv bidrar på beste måte for å vedlikeholde og kanskje forbedre sitt eget innemiljø.

Når energieffektive og helse tiltak er utført fortsetter kontroll og overvåking av inneklima og energiforbruk.

Virker tiltakene? Justere/endre. Forbedre.

Hvordan utnytte "Smarthus og intelligente bygg" til H-ENØK

KNX er grønn teknologi:

Systemteknologi

Forbruk av varmeenergi

Det har blitt registrert data fra sammenligning mellom konvensjonell installasjon og KNX i perioden fra 2002 til slutten av 2005.

I rom med KNX-styring ble det oppnådd en energisparing på opptil 50 % sammenlignet med normale rom.

Like høy varmekomfort:

Noen kritiske stemmer hevder at KNX-systemet er tregt

og derfor ikke gir samme varmekomfort som en standardinstallasjon – som er i kontinuerlig drift.

Men de tar feil. For i en grundig forsøksserie ble data for den gjennomsnittlige og den faktiske romtemperaturen evaluert.

Resultatet etter at gjennomsnittstemperaturen i KNXrom var 0,3 °C høyere, til tross for at det rommet bare brukte halvparten så mye varmeenergi som standardrommet.

Sammenligning av strømbehov

Når vi snakker om systemteknologi for bygninger,

snakker vi om KNX. Denne

teknologien innebærer

høyere komfort gjennom

styring av rullegardiner,

markiser, belysning, varme,

klimaanlegg og mye mer.

Men at denne komforten

også medfører en betydelig

viktigere fordel, nemlig en

energisparing på opptil 50%.