6390 Vestnes

Foretaksregisteret: NO 911 757 966 MVA

+4795944386

Åpningstid Man.-Fre. 08:00-16:00

Elsupport AS©Alle rettigheter

Energisparing med KNX

Effektivt energibruk har blitt et viktig spørsmål som berører alle deler av samfunnet.


Med tanke på at bygningene står for 40 % av det totale energiforbruket, ligger det et stort innsparingspotensial her.


KNX oppfyller kravene i den høyeste  energieffektivitetsklassen for bygningsautomasjon i henhold til EN 15232.


KNX oppfyller de stadig strengere kravene til

bygningenes energiforbruk på en utmerket måte.


Med KNX er det mulig å oppnå stor energisparing.

Innsparingspotensialet i henhold til vitenskapelige studier

Totalt er den gjennomsnittlige energi-besparelsen som følge av optimalisering med KNX ligge i området fra 11 til 31%.Energieffektivitet med KNX

Høy energieffektivitet og en dramatisk reduksjon av CO2-belastningen gjennom behovsbasert styring og regulering i alle anlegg.


Reduserte installasjonskostnader, og dermed redusert grå energi siden KNX brukes til alle anlegg i byggning.


Integrert håndtering og visualisering av alle undersystemer via et bygningsovervåkningssystem som kan styres gjennom et nettgrensesnitt på en valgfri datamaskin, internt eller eksternt.


Maksimal energieffektivitet takket være behovsbasert styring av belysning, solskjerming, varme og ventilasjon.


Komfort for brukeren, som selv kan påvirke ulike funksjoner i sitt personlige arbeidsmiljø.


Fleksibilitet og kostnadsreduksjon siden KNX brukes for hele bygningsautomasjonen og dens integrering i bygningsovervåkningssystemet.

Fordelene med KNX

Elektroinstallatør for smarte løsninger

Smarte bygg er en investeringKNX systemintegreringSmarte bygg med KNX løsningerBruk ITB (Integr.Tekn.Bygn.installasjon)Last ned informasjon:
KontaktKNX er perfekt til AMS og " smartstrøm"Smarte bygg gir en tryggere hverdag

Lønnsomt?

123Økonomiske aspekt knyttet til energisparende tiltak:


Kapitalkostnader vs. driftsutgifter


For å synliggjøre lønnsomheten i energibesparende tiltak

er det viktig å avveie forholdet mellom investerings-/

kapitalkostnader og driftsutgifter.


Dersom man ønsker å oppnå lavest mulig totalkostnad over byggets levetid, vil det være rasjonelt å optimalisere forholdet mellom investeringer i gode bygningsmessige og tekniske kvaliteter og reduserte drift- og vedlikeholdsutgifter.


Historisk sett har det ofte vært manglende fokus på å minimere

drift- og vedlikeholdskostnader under prosjektering og oppføring av

bygg. Den økonomiske tidshorisonten har vært for kort.


I dag ser vi imidlertid at eiendomsmarkedet oftere etterspør

gode langsiktige løsninger. Flere utbyggere markedsfører nå

sine bygg med bakgrunn i dette, for eksempel med lavenergi- og

passivutforming. Videre har krav til gjennomføring av analyser av

livssykluskostnader blitt skjerpet i veiledninger til lov om offentlige

anskaffelser. Også energimerkeordningen synliggjør merverdien

ved å prioritere gode energimessige kvaliteter med en langsiktig

Tidshorisont.


For å vurdere økonomien i alternative løsninger i et

livsløpsperspektiv kan man beregne nåverdien av ulike

investeringsvalg. Alle fremtidige kostnader til forvaltning, drift

og vedlikehold regnes om til dagens kroneverdi ved hjelp av en

diskonteringsrente. Nåverdi av fremtidige kostnader legges

sammen med investeringskostnadene og i sum utgjør dette

Livssykluskostnaden.


En annen metode er å beregne årskostnader for ulike

investeringsvalg. Det gjøres ved å fordele investeringskostnadene

over levetiden ved hjelp av en diskonteringsrente, for så å legge til

årlige FDV-kostnader. De to ulike beregningsprinsippene er illustrert

i figuren.


Støtteordninger


Det er mulig å søke offentlig støtte til enkelte tiltak som

øker energiutnyttelsen i bygg.

Aktuelle støtteordninger forvaltes av Enova, Husbanken og regionale Enøk-fond.

Mange energieffektiviseringstiltak i bygg er lønnsomme. En

sentral barriere mot å oppnå offentlig støtte til investeringer i

energieffektiviserende tiltak kan derfor være at man ikke oppfyller

kravet om at støtten skal være utløsende. Det er derfor viktig å

undersøke vilkårene før søknader utformes.

Økonomisk potensial i KNX løsninger


Det økonomiske potensialet for energieffektivisering i bygg er

Betydelig. Viktige produkter og løsninger i dette markedet vil være:

» Energioppfølgningssystemer og energiledelse (Norsk Standard

NS -EN ISO 50001:2011)

» Tids- og behovsstyring av varme, kjøling, ventilasjon og belysning

» Sentral driftskontroll (med integrasjon av tekniske installasjoner

som sikrer optimal drift og samkjøring)

» Tidsstyring

» Bevegelsessensorer

» CO2-følere

» Frekvensomformere

» Gassindikatorer

» Vindussensorer

» Solavskjerming

» Systemer for varme, kjøling og ventilasjon

» Maksimalvokter (redusert effektforbruk i topplasttimene vil gi

besparelser på nettleien)

» Energieffektiv belysning


Måle

Energimålere

Nettanalysatorer

Effektbrytere

SikringskurserOvervåke

Virker tiltakene?

Justere, endre.

Forbedre


Gjennom kontinuerlig overvåkning og oppfølging av energiforbruket vil de fleste byggeiere relativt enkelt kunne redusere forbruket ytterligere uten drastiske inngrep.

Det kan dreie seg om følgende tiltak:

» Styre/skru av varmekabler i utearealer etter behov

» Redusere luftmengden etter behov

» Justere/resette temperaturen i luftanlegg, kjøleanlegg,

varmtvannsanlegg, varmeanlegg etc.

Tiltak

Avdekke feil og mangler

Innregulering av vannbåren varme

Sørge for at varme og kjøling ikke jobber mot hverandre

Styre og skru av så mange komponentersom mulig utenfor driftsfasen